Op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd d.d. 10 mei 2005 bij de K.v.K. te Groningen onder nr. 020.42.300 BTW nr. NL0689.67.251.B.01

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 Opdrachtnemer: Dijksterhuis Machinale Houtbewerkingsindustrie, hierna te noemen Dijksterhuis
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijk-, rechtspersoon of openbaar lichaam die aan Dijksterhuis opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, tot het vervaardigen van zaken of het verrichten van diensten, hierna te noemen opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Dijksterhuis niet tot het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever.
3.2 Aanbiedingen van Dijksterhuis zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbod wordt in elk geval te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een door Dijksterhuis gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door aanvaarding daarvan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4 Annulering
4.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Dijksterhuis met de uitvoering is begonnen, mits de opdrachtgever de voor Dijksterhuis ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Dijksterhuis geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die Dijksterhuis reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.
4.2 Nadat Dijksterhuis met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen, is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

Artikel 5 Prijs
5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.)
5.2 De prijs die Dijksterhuis voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de door Dijksterhuis opgegeven prestatie.
5.3 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5.4 Indien tussen Dijksterhuis en de opdrachtgever geen prijs is overeengekomen, wordt de prijs bepaald op basis van het door Dijksterhuis gehanteerde uurtarief, vermeerderd met de kosten van materialen, grondstoffen en winstopslag.

Artikel 6 Prijswijzigingen
6.1 Dijksterhuis is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.
6.2 Onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatie-dragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever, die Dijksterhuis tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Dijksterhuis bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkerwijs onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
6.3 Dijksterhuis is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen of te verlagen, indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificatiespecificatie/tekeningen/overeenkomst aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van de werktekeningen en modellen. Dijksterhuis zal binnen de grenzen van het redelijke aan de wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie.

Artikel 7 Meer- en minderwerk
7.1 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen dat door of namens de opdracht-gever, derden, keuringsinstanties of door wijziging van wetsartikelen of door enige andere oorzaak aan Dijksterhuis wordt opgedragen, dat buiten de aanbieding van Dijksterhuis valt.
7.2 Het meerwerk wordt door Dijksterhuis zo spoedig mogelijk na opdracht van of namens opdrachtgever, door Dijksterhuis bevestigd, waarna opdrachtgever dit voor akkoord tekent.
7.3 Als minderwerk wordt beschouwd al hetgeen dat in of namens de opdracht-gever, derden, keuringsinstanties of wijziging van wetsartikelen minder wordt uitgevoerd.

Artikel 8 Betalingstermijn
8.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
8.2 Dijksterhuis is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
8.3 De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden om op eerste verzoek van Dijksterhuis zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Dijksterhuis te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op verzoek van Dijksterhuis tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
8.4 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen, na verzoek van Dijksterhuis daartoe, de te leveren zaken afhaalt dan wel in ontvangst wenst te nemen, is Dijksterhuis gerechtigd betaling te vragen voor de gehele levering. Daarnaast is Dijksterhuis gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen.
8.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, als in artikel 8.1 bedoelt, dan is de opdrachtgever wegens vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd sedert 14 dagen na factuurdatum. Indien de wettelijke rente hoger is dan voornoemd rentepercentage, is Dijksterhuis gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.
8.6 Bij niet tijdige betaling als in artikel 8.1 bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van 75,-- euro

Artikel 9. Levering
9.1 Onder leveringstermijn wordt mede verstaan de termijn waarbinnen de door Dijksterhuis te verrichten werkzaamheden gereed dienen te zijn.
9.2 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de door Dijksterhuis krachtens de overeenkomst te leveren zaken. De opdrachtgever zal zonder daartoe zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Dijksterhuis bij hem ophaalt of, indien aflevering aan het adres van de opdrachtgever is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
9.3 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico van vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
9.4 Een door Dijksterhuis opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Dijksterhuis is, ook bij uiterst overeengekomen termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
9.5 De binding van Dijksterhuis aan de uiterste leveringstermijn vervalt, indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst.
9.6 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Dijksterhuis mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Dijksterhuis.
9.7 Indien de opdracht is beperkt tot de enkele levering van goederen, kan opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
9.8 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de goederen. Een geringe afwijking geeft opdrachtgever geen recht op hernieuwde levering of ontbinding van de overeenkomst.
9.9 Opdrachtgever dient geleverde goederen bij aankomst te controleren. Door de opdrachtgever alsdan niet gekeurde goederen, worden geacht goedgekeurd te zijn.
9.10 Opdrachtgever draagt het risico voor bouwstoffen, die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, zodra deze zijn afgeleverd op de bouw.
9.11 Bij niet nalevering van het artikel 9.6 en artikel 8.3 en 8.4 is de overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Al hetgeen door Dijksterhuis aan de opdrachtgever is geleverd blijft eigendom van Dijksterhuis totdat de opdrachtgever heeft voldaan al hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst toe is gehouden, inclusief rente en kosten.

Artikel 11 Eigendomsrechten Dijksterhuis
11.1 Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten, en andere bescheiden; modellen, computerbestanden en alle andere informatiedragers die Dijksterhuis bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Dijksterhuis, ongeacht of deze aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Inhoud en wijziging van de overeenkomst
12.1 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in door Dijksterhuis niet, niet juist, niet tijdig, of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel, zoals bijvoorbeeld telefoon, fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 13 Verplichtingen opdrachtgever
13.1 De opdrachtgever verschaft Dijksterhuis alle inlichtingen, gegevens, tekeningen, materialen, e.d. die nodig zijn voor de behoorlijke vervulling van de opdracht. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door hem of namens hem aan Dijksterhuis verstrekte inlichtingen, gegevens en bescheiden, e.d. en hij vrijwaart Dijksterhuis voor aanspraken van derden terzake van deze inlichtingen, gegevens, bescheiden e.d.
13.2 De opdrachtgever zal de ontwerpen en andere bescheiden die Dijksterhuis bij de vervulling van zijn opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring desgewenst waarmerken.
13.3 Indien de aan Dijksterhuis opgedragen werkzaamheden afhankelijk zijn van werkzaamheden van door de opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel door derden te leveren goederen, dient opdrachtgever er voor zorg te dragen dat deze werkzaamheden tijdig worden verricht dan wel de goederen tijdig worden geleverd. Indien opdrachtgever hierin tekort schiet, is zij gehouden de door Dijksterhuis te lijden schade te vergoeden.
13.4 Opdrachtgever dient op haar kosten Dijksterhuis in staat te stellen voor de mogelijkheid van aansluiting van elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering nodige energie.

Artikel 14 Aansprakelijkheid Dijksterhuis

14.1 Dijksterhuis is uit hoofde van de overeenkomst, wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Dijksterhuis, gehouden de door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden tot maximaal het door Dijksterhuis te factureren of gefactureerde bedrag uit hoofde van de overeenkomst. Indien het factuurbedrag Euro 7.500,-- te boven gaat, is Dijksterhuis aansprakelijk tot maximaal Euro 7.500,--, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Dijksterhuis.
14.2 Dijksterhuis is niet aansprakelijk voor fouten in het materiaal, waaronder begrepen door of namens de opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen e.d., die door de opdrachtgever ter hand zijn gesteld.
14.3 Dijksterhuis is niet aansprakelijk voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever of door de opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals het niet of niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen, waaronder begrepen tekeningen, berekeningen e.d.
14.4 Dijksterhuis is niet aansprakelijk voor fouten voor de door de opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel door deze derden opgestelde bescheiden dan wel door derden geleverde goederen, die Dijksterhuis voor de uitvoering van zijn taak nodig heeft.
14.5 De aansprakelijkheid van Dijksterhuis vervalt als de opdrachtgever de door Dijksterhuis vervaardigde tekeningen en bescheiden bewerkt of laat bewerken.
14.6 Dijksterhuis is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan als gevolg van het digitaal aanleveren van bestanden door Dijksterhuis.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Tekortkomingen van Dijksterhuis in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
15.2 Tekortkomingen van Dijksterhuis in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Dijksterhuis toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 16 Ontbinding van de overeenkomst
16.1 Ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel door teniet gaan van de opdracht als gevolg van overmacht is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever dient in geval van ontbinding Dijksterhuis schadeloos te stellen, onder deze schade wordt mede begrepen de door Dijksterhuis gederfde winst en de door Dijksterhuis gemaakte kosten.
16.2 Indien de opdrachtgever de door Dijksterhuis vervaardigde bescheiden, waaronder begrepen tekeningen, ontwerpen en berekeningen afkeurt, en de opdrachtgever is onwillig om Dijksterhuis een nadere kans te bieden, is de opdrachtgever verplicht om Dijksterhuis schadeloos te stellen, overeenkomstig artikel 16.1.
16.3 Dijksterhuis is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien buiten zijn schuld om de opdracht niet wordt goedgekeurd. De opdrachtgever dient Dijksterhuis schadeloos te stellen.
16.4 Indien Dijksterhuis door de opdrachtgever in de uitvoering wordt belemmerd dan wel dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is Dijksterhuis gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever dient Dijksterhuis schadeloos te stellen, overeenkomstig artikel 16.1.
16.5 Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is Dijksterhuis gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Dijksterhuis zal dan de door hem gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 17 Auteursrecht
17.1 Dijksterhuis heeft, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaar-making en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto's en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of informatie dragers, die van zijn ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
17.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan van een ontwerp van Dijksterhuis te herhalen - evenmin indien het slechts een deel van een ontwerp van de architect betreft - zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dijksterhuis. Aan de toestemming kan Dijksterhuis voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

Artikel 18 Toepasselijk recht
18.1 Op de overeenkomst tussen Dijksterhuis en de opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 19 Geschillen
19.1 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Dijksterhuis en de opdrachtgever worden beslecht door de rechtbank te Groningen, tenzij het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter. In dat geval is de rechtbank, sector kanton bevoegd van de woonplaats van de opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen 10 mei 2005 onder nr. 02042300

Telefoon, fax en mailadres: tel. 0595-433880, fax 0595-434112 of e-mail: info@dijksterhuistimmerfabriek.nl

Of bezoek ons tijdens de openingstijden: Ma. t/m vr. van 8.00 tot 17.30 uur. Industrieweg 1a, 9981 HJ Uithuizen.